පාකිස්තාන ක්‍රීඩිකාවන් 25කට සහනයක්

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් රැකියා විරහිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් 25 දෙනෙකු සදහා මූල්‍යමය සහනයක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, කොරෝනා වසංගත අර්බුදය පදනම් කර ගනිමින්.

ඒ අනුව අගෝස්තු මාසයේ සිට ඔක්තෝම්බර් මාසය දක්වා මාස 3ක කාලයකට පාකිස්තාන රුපියල් 25,000ක මාසික දීමනාවක් තෝරා ගන්නා ලද ක්‍රීඩිකාවන් 25 දෙනෙකුට පිරිනැමීමට නියමිතයි.

2019-20 දේශීය තරග වාරය සදහා ක්‍රීඩා කර තිබීම මෙන්ම 2020-21 තරග වාරය සදහා කොන්ත්‍රාත්ගත ක්‍රීඩිකාවක් නොවීම යන ප්‍රධාන නිර්නායක පදනම් කර ගනිමින් ක්‍රීඩිකාවන් 25 දෙනෙකු තෝරා ගැනීමේ කටයුතු සිදු වනු ඇති.

You might also like